Bokföring

Vem är bokföringsskyldig?

Det är ofta svårt och tråkigt att läsa långa lagtexter. Men ibland är det ytterst nödvändigt för att förstå sig på sina rättigheter & skyldigheter.

För att göra det lite enklare för dig som nybliven företagare, har vi i detta inlägg sammanfattat vilka typer av verksamheter är bokföringsskyldiga och vad detta innebär.

Enligt bokföringslagen anses följande vara bokföringsskyldiga:

 • Fysiska och juridiska personer som bedriver näringslivsverksamhet.
 • Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (även näringslivsverksamheten uteblir).
 • Ideella föreningar, samfälldighetsföreningar, registrerade trossamfund, viltvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser med tillgångar över 1,5 miljoner kr (även om näringslivsverksamheten uteblir).

Varje bokföring ska avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut för varje räkneskapsår. Vilket av dessa (årsredovisning/årsbokslut) det blir, beror på den typen av verksamhet som bedrivs.

Följande avslutar bokföringen för varje räkneskapsår i enighet med ”Huvudregelverket för upprättande av en årsredovisning – K3”:

 • Aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare
 • Stiftelser som ses som bokföringsskyldiga (med undantag)
 • Större företag
 • Moderföretag i  koncerner

Som större företag menas företag som uppfyller minst två av följande vilkor:

 • Medelantalat anstälda under de senaste två räkneskapsåren uppgåt till mer än 50.
 • Värdet av företagets tillgångar enligt balansräkningarna har under de senaste två räkneskapsårena uppgåt till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har under de senaste två rkneskapsåren uppgåt till mer än 80 miljoner kronor.

Mindre företag och företag som inte faller under ovannämnda verksamheter avslutar bokföringen för varje ränkeskapsår i enighet med ”Bokföringsnämndens allmäna råd för Årsredovisning i mindre företag – K2”. K2 är ett regelverk som innehåller förenklingar i årsredovisningen.

För bokföringsskyldiga som inte faller under beskrivningen ovan ska varje räkneskapsår avslutas med ett årsbokslut. Företag som omsätter mindre än 3 miljoner kronor (netto) kan också välja att tillämpa ett ”Förenklat årsbokslut- K1”