Den lagstadgade revisionens fördelar:

  • Är en kvalitetssäkring av företagets redovisning, årsbokslut och årsredovisning
  • Ger ökad trovärdighet och förtroende hos t ex kreditgivare, leverantörer och myndigheter
  • Ger ägare och företagsledare rättvisande och korrekt rapportering till grund för affärsbeslut
  • Skapar en trygghet i Ditt ägande och företagande

En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och visar att din verksamhet sköts på ett korrekt sätt.
Vi vet av erfarenhet att revisionen skapar trovärdighet mot kunder, leverantörer, banker, myndigheter och andra intressenter.

Som auktoriserad revisionsbyrå granskar vi bolagets bokföring, förvaltning och årsredovisning enligt standardiserade program för att säkerställa att informationen som lämnas följer gällande regler.
Vi går noggrant igenom företagets ställning och kan på så vis hjälpa dig att identifiera risker och möjligheter.

Frivillig revision
Även de företag som inte har krav på revisor kan tjäna på att ha frivillig revision.

Som nämnts ovan så ger revisionen trovärdighet till ditt företag. Förutom att dina kontakter med till exempel banken förbättras får du också ett kvitto på ditt företags välmående.

Vi är auktoriserade av FAR.