Revision

En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och visar att din verksamhet sköts på ett korrekt sätt.
Vi går noggrant igenom företagets ställning och kan på så vis hjälpa dig att identifiera risker och möjligheter.
Vi vet av erfarenhet att revisionen skapar trovärdighet mot kunder, leverantörer, banker, myndigheter och andra intressenter.
Vi är auktoriserade av FAR.

Den lagstadgade revisionens fördelar:

  • Är en kvalitetssäkring av företagets redovisning, årsbokslut och årsredovisning
  • Ger ökad trovärdighet och förtroende hos t ex kreditgivare, leverantörer och myndigheter
  • Ger ägare och företagsledare rättvisande och korrekt rapportering till grund för affärsbeslut
  • Skapar en trygghet i Ditt ägande och företagande